Phạm Hồng Công

PHẠM HỒNG CÔNG

phcong@cic.vast.vn (congph54@gmail.com)

1. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 

 • 2006-2009: Học sinh trường Trung học Phổ thông Quang Hà (Bình Xuyên-Vĩnh Phúc).
 • 2009-2014: Sinh viên Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2014-đến nay: Nghiên cứu sinh Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Cơ học vật liệu FGM của vỏ và tấm
 • Cơ học ứng dụng
 • Cơ học tính toán

3. NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh

4. HỌC BỔNG ĐÃ NHẬN

 1. Học bổng Mitsubishi năm 2012, 2013
 2. Bổng toàn Odon Vallet năm 2012

5. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN, GIẤY KHEN

 1. Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012, 2013.
 2. Giải nhất giải thưởng SV nghiên cứu KH ĐHQGHN năm 2012.
 3. Bằng khen Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012, 2014

6. HIỆP HỘI/TỔ CHỨC ĐANG THAM GIA

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

7. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

  logo 1.      Đề tài của Đại học Quốc gia Hà Nội: “Nonlinear analysis on stability and dynamics of functionally graded shells with special shapes” (2014-2016).
  15939 2.      Đề tài cơ học của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam – NAFOSTED: “Nonlinear dynamic and static stability analysis of double curved shallow FGM shells on elastic foundations”, Code 107.02–2013.06 (2013-2015).

8. CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TT

Tên sản phẩm Tên tác giả Tên tạp chí/NXB/Nơi cấp ISSN Ghi chú
Bài báo ISI
1 Nonlinear postbuckling of symmetric S-FGM plates resting on elastic foundations using higher order shear deformation plate theory in thermal environments Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong J. Composite Structures, Vol 100, pp 566-574 (Elsevier, SCIE) 0263-8223
2 Nonlinear dynamic response of imperfect symmetric thin S-FGM plate with metal- ceramic-metal layers on elastic foundation Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong Journal of Vibration and Control, First published on July 8, 2013 as doi:10.1177/1077546313489717 (SAGE, SCIE) 1077-5463
3 Nonlinear postbuckling of an eccentrically stiffened thin FGM plate resting on elastic foundation in thermal environments Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong J. Thin Walled Structures, Vol 75, pp. 103-112. (Elsevier, SCIE) 0263-8231
4 Nonlinear axisymmetric response of FGM shallow spherical shells on elastic foundations under uniform external pressure and temperature Nguyen Dinh Duc, Vu Thi Thuy Anh, Pham Hong Cong  J. European Journal of Mechanics – A/Solids, Vol 45, pp. 80-89 (Elsevier, SCI) 0997-7538
5 Nonlinear thermal stability of eccentrically stiffened functionally graded truncated conical shells surrounded on elastic foundations Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong  J. European Journal of Mechanics – A/Solids, Vol 50, pp. 120-131 (Elsevier, SCI) 0997-7538
Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế
6 Nonlinear Dynamic Response of S-FGM Plate Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong Int. Conf. on Eng. Mech. & Automation, Hanoi (2012), pp. 271-278 978-604-913-097-7
7 Nghiên cứu ổn định phi tuyến của vỏ cầu đối xứng trục được bao bọc bởi các mặt ngoài giàu ceramic và mặt giữa giàu kim loại (S-FGM) có tính chất phụ thuộc nhiệt độ và tựa trên nền đàn hồi Vũ Thị Thùy Anh, Phạm Hồng Công, Nguyễn Đình Đức Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI. Thành phố Hồ Chí Minh, 7-9/11/2013. 41-52.
8 Phân tích phi tuyến tấm đối xứng S-FGM trên nền đàn hồi sử dụng lý thuyết tấm biến dạng trượt bậc nhất bằng phương pháp đặt hàm chuyển vị Phạm Hồng Công, Nguyễn Đình Đức Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI. Thành phố Hồ Chí Minh, 7-9/11/2013. 272-281.
9 Nonlinear analysis on flutter of Sigmoid-functionally graded material plates with ceramic-metal-ceramic layers on elastic foundation Pham Hong Cong, Dao Huy Bich, Nguyen Dinh Duc National Symposium on Vibration and Control of Structures under Wind Actions, Hanoi University of Science and Technology, February 24-25. 2014. 133-147 978-604-911-943-9
Bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước
10 Efects of elastic foundation and the poisson’s ratio on the nonlinear buckling and postbuckling behaviors of imperfect FGM plates subjected to mechanical loads Pham Hong Cong VNU journal of science, Mathermatics – Physics 27(2011), pp. 226-240 0866-8612

The process is very simple use pen and paper to proper link draw your game, take a picture of it via your ipad’s camera and pixel press does the rest and bring your game to life.

Posted in Thành viên.