Trần Quốc Quân

TRẦN QUỐC QUÂN

quantq1505@gmail.com

1. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 

  • 2008 – 2013: Sinh viên Trường Đại học Công Nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • 2013 – đến nay: Nghiên cứu sinh Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

2. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Cơ học vật liệu FGM của vỏ và tấm
  • Cơ học ứng dụng
  • Cơ học tính toán

3. NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh (Thành thạo)

4. HỌC BỔNG ĐÃ NHẬN

  • Học bổng khuyến khích học tập kỳ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
  • Học bổng Shinyo – En 2009
  • Học bổng Yamada 2010, 2011

5. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN, GIẤY KHEN

TT TÊN GIẢI THƯỞNG/BẰNG KHEN/GIẤY KHEN ĐƠN VỊ TRAO
1 Giấy khen:“Danh hiệu sinh viên Giỏi năm học 2008-2009” Trường Đại học Công nghệ
2 Giấy khen: “Danh hiệu sinh viên Giỏi năm học 2009-2010” Trường Đại học Công nghệ
3 Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN năm 2011 Đại học Quốc gia Hà Nội
4 Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2011 Trường Đại học Công nghệ
5 Giải nhất giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường ĐH Công Nghệ năm 2011 Trường Đại học Công nghệ
6 Giải nhất giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN năm 2011 Đại học Quốc gia Hà Nội
7 Giấy khen: “Danh hiệu sinh viên Xuất sắc năm học 2010-2011” Trường Đại học Công nghệ
8 Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN năm 2012 Đại học Quốc gia Hà Nội
9 Giấy khen: “Danh hiệu sinh viên Xuất sắc năm học 2011-2012” Trường Đại học Công nghệ
10 Giấy công nhận thủ khoa ngành Cơ học Kỹ thuật khóa học 2008-2013 Trường Đại học Công nghệ
11 Bằng khen: “Đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện khóa 2008-2013” Đại học Quốc gia Hà Nội

 

6. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

  logo 1.      Đề tài của Đại học Quốc gia Hà Nội: “Nonlinear analysis on stability and dynamics of functionally graded shells with special shapes” (2014-2016).
  15939 2.      Đề tài cơ học của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam – NAFOSTED: “Nonlinear dynamic and static stability analysis of double curved shallow FGM shells on elastic foundations”, Code 107.02–2013.06 (2013-2015).

7. CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NOTE PUBLICATIONS AUTHORS NAME OF PUBLISHERS  

YEARS

 

1 Nonlinear dynamic analysis and vibration of shear deformable piezoelectric FGM double curved shallow shells under damping-thermo-electro-mechanical loads. Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan, Vu Dinh Luat J. Composite Structures, Vol. 125, pp.29-206

(Elsevier, SCIE)

2015
2 Nonlinear dynamic analysis and vibration of shear deformable eccentrically stiffened S-FGM cylindrical panels with metal-ceramic-metal layers resting on elastic foundations. Tran Quoc Quan, Phuong Tran, Ngo Duc Tuan, Nguyen Dinh Duc Accepted for publication. J. Composite Structures (Elsevier, SCIE) 2015
3 Nonlinear vibration of imperfect eccentrically stiffened functionally graded double curved shallow shells resting on elastic foundation using the first order shear deformation theory Nguyen Dinh Duc, Dao Huy Bich, Tran Quoc Quan International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 80, pp. 20-28 (Elsevier, SCI) 2014
4 Nonlinear response of imperfect eccentrically stiffened FGM cylindrical panels on elastic foundation subjected to mechanical loads Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan European Journal of  Mechanics A/Solids, Vol. 46, pp. 60-71, 2014 (Elsevier, SCI) 2014
5 Transient responses of functionally graded double curved shallow shells with temperature-dependent material properties in thermal environments Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan European Journal of  Mechanics A/Solids, Vol. 47, pp. 101-123, 2014 (Elsevier, SCI) 2014
6 Nonlinear postbuckling of imperfect eccentrically stiffened P-FGM double curved thin shallow shells on elastic foundations in thermal environments Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan J. Composite Structures, Vol.106, Dec. 2013, p. 590-600.

ISSN: 0263-8223 (Elsevier, SCIE)

2013
7 Nonlinear dynamic analysis of imperfect FGM double curved thin shallow shells with temperature-dependent properties  on elastic foundation Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan J. Vibration and Control,

First published on July 31, 2013 as doi:10.1177/1077546313494114.

ISSN: 1077-5463 (SAGE, SCIE)

2013
8 Nonlinear postbuckling of imperfect double curved thin FGM shallow shells on elastic foundations subjected to mechanical loads Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan J. Mechanics of Composite Materials,

Vol.49, 2013, N5, p.1-20.

ISSN: 0191-5665 (Spinger, SCIE)

2013
9 Nonlinear stability analysis of imperfect three phase polymer composite plates Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan, Do Nam J. Mechanics of Composite Materials, Vol.49, 2013, N4,p.345-358.

ISSN: 0191-5665 (Springer, SCIE)

2013
10 Nonlinear stability analysis of double curved shallow FGM panel on elastic foundation in thermal environments. Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan J. Mechanics of Composite Materials, Vol.48, N4, p.435-448

ISSN: 0191-5665 (Springer, SCIE)

2012
11 Nonlinear stability analysis of imperfect three phase polyme composite plate resting on elastic foundation Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan, Nguyen Xuan Tu Proceeding of The second International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 2012), Ha Noi, August – 2012, pp.279-288. 2012
12 Nonlinear postbuckling of imperfect symmetric thin S-FGM double curved shallow shells with ceramic-metal-ceramic layers on elastic foundations subjected to mechanical loads Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI, Thành phố Hồ Chí Minh, 7-9/11/2013

 

2013
13 Nonlinear dynamic and vibration of imperfect Sigmoid-functionally graded double curved shallow shells resting on elastic foundations using the first order shear deformation theory. Tran Quoc Quan, Shen Hui – Shen, Nguyen Dinh Duc Proceeding of The second International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 2014), Ha Noi, October, 2014 2014

 

Designing essaydragon.com learning games is a great way to develop students analytic thinking and foster self-expression.

Posted in Thành viên and tagged , , , , , , , .